Bild-4

Visselblåsarpolicy

Städias Visselblåsarpolicy

Städia AB strävar efter att vara en öppen och transparent arbetsplats. Därför är det viktigt för oss som arbetsgivare att det är enkelt att rapportera missförhållanden på ett konfidentiellt och säkert sätt.

Vem kan visselblåsa?

Du kan visselblåsa och få skydd enligt Visselblåsarlagen om du är anställd, arbetssökande, eller praktikant till exempel. Entreprenörer och leverantörer till Städia som fått reda på missförhållanden kan också rapportera. Även om du har slutat på Städia eller ännu inte börjat kan du rapportera om ett missförhållande.

Vad kan jag visselblåsa om?

Om du misstänker missförhållanden, lag- och/eller regelbrott uppmanar vi dig att rapportera detta som ett visselblåsningsärende.

Exempel på missförhållanden av allmänt intresse som bör rapporteras om:

● Medvetet felaktig bokföring, intern bokföringskontroll eller annan ekonomisk brottslighet.
● Förekommande av stöld, korruption, skadegörelse, bedrägeri, förskingring eller dataintrång.
● Allvarliga miljöbrott eller stora brister i säkerheten på arbetsplatsen.
● Om någon utsätts för allvarliga former av diskriminering eller trakasserier.
● Andra allvarliga missförhållanden som rör enskildas liv eller hälsa.
● Andra allvarliga missförhållanden som rör företagets vitala intressen.

Städia AB ska vara en trygg arbetsplats där vi bemöter varandra med respekt i allt arbete och alla relationer.

Hur rapporterar jag?

Vid ett skriftligt ärende kan du mejla till vissla@stadia.se

Beskriv vad som hänt så ingående som möjligt, så är det lättare att säkerställa att rätt åtgärder vidtas. Bifoga gärna skriftliga dokument eller bilder.

● Inkludera inte känsliga personuppgifter, till exempel etniskt ursprung, politiska
åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, sexuell läggning

Vid visselblåsning finns ett skydd mot negativa konsekvenser efter rapport av ett missförhållande. Det innebär att hot om repressalier och försök till repressalier inte är tillåtna. Exempel på sådana är om du skulle bli uppsagd, få ändrade arbetsuppgifter, bli hotad, diskriminerad eller svartlistad inom din bransch på grund av att du visselblåst. Skyddet gäller även vid offentliggörande av information.

stadia_logo_icon svag+

Frågor?

Vid eventuella frågor angående vår visselblåsarpolicy är du välkommen att kontakta oss